สภาพทางสังคม อบต.ยุ้งทะลาย

     ประชาชน ในพื้นที่ตำบลยุ้งทะลาย มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักใคร่ สามัคคี กลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การศึกษา

     สถานศึกษาสอนชั้นอนุบาลถึงโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. จำนวน  3  แห่งดังนี้

     alt  โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยาคาร หมู่ที่  1
     alt  โรงเรียนบ้านดอนพุทรา หมู่ที่  3
     alt  โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส หมู่ที่  5

     ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลยุ้งทะลาย จำนวน  1  แห่งดังนี้
     alt  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลยุ้งทะลาย  หมู่ที่  1

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  1  แห่งดังนี้
     alt  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดใหม่สิทธาวาส  หมู่ที่  4

alt

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

     ประชาชนในตำบลยุ้งทะลาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 95 มีจำนวน  5 แห่ง ได้แก่

     alt  วัดโบสถ์วิทยาคาร หมู่ที่  1
     alt  วัดดอนหอคอย หมู่ที่  2
     alt  วัดศรีพร หมู่ที่  3
     alt  วัดใหม่สิทธาวาส หมู่ที่  4
     alt  วัดหลวง หมู่ที่  6

alt

 

การสาธารณสุข

     alt  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยุ้งทะลาย 1  แห่ง
     alt  พนักงานสาธารณสุขชุมชน 4  คน
     alt  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็นร้อยละ 100  


 

alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseสายตรงนายกฯ
096-9978999


นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์
ปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 084-8012247


นายสมบัติ  กิจวรวุฒิ
รองปลัดอบต.ยุ้งทะลาย
โทร. 089 - 8374813

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ยุ้งทะลาย


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3545-9601