หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ยุ้งทะลาย
คณะผู้บริหาร อบต.ยุ้งทะลาย
วัดโบสถ์วิทยาคาร
อบต.ยุ้งทะลาย
www.yungtalai.go.th
1
2
3
 
 
 
โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ [ 19 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
รณรงค์การใช้วัสดุธรรมชาติในการทำกระทง [ 4 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 31 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสารพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ [ 21 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 56 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) การแก้ไข การเปลี่ยนแปลงแผน(ฉบับที่ 1/ [ 23 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 68 
ผลการประเมินประสิทธิภ่าพขององค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย ประจำปี 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 53 
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจ [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 82 
โครงการแจกแว่นสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 88 
ประกาศขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ/วารสาร/สื่อการศึกษา เพื่อส่งต่อความรู้และขอเชิญใช้ [ 24 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 83 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย ( [ 19 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 79 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย [ 19 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 99 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย [ 19 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 176 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย [ 14 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 164 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) การแก้ไข การเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 3) [ 17 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 655 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงครั้ง [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 232 
 
 
ทต.หนองกระทุ่ม สำรวจผู้ด้อยโอกาสตำบ [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการส่งเสริมและพั [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.วังยาว ประกาศกรมมทรัพยากรน้ [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 6 
 
 
 
 
 
 
สพ 0023.3/ว439 ห้ามกักตุนและฉวยโอกาสจำหน่วยหน้ากากอนามัยในราคาที่สูงเกินควร [ 14 ก.พ. 2563 ]     
สพ 0023.3/ว435 การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
สพ 0023.5/ว3079 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 2 [ 13 ก.พ. 2563 ]     
สพ 0023.4/ว430 ขอให้ตรวจสอบและรายงานข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  [ 13 ก.พ. 2563 ]     
สพ 0023.3/ว 3053 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณฯ  [ 13 ก.พ. 2563 ]     
สพ 0023.3/ว416 โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน้ำและจัดทำกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ หมาวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ [ 13 ก.พ. 2563 ]     
สพ 0023.3/ว417 ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย การจัดให้เช่าและอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ และการใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายใต้โครงการ เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ [ 13 ก.พ. 2563 ]     
สพ 0023.3/ว2878 ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ.2563  [ 13 ก.พ. 2563 ]     
สพ 0023.3/ว2947 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2563  [ 13 ก.พ. 2563 ]     
สพ 0023.3/ว2945 การสนับสนุนการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  [ 13 ก.พ. 2563 ]     
สพ 0023.5/423 ส่งรายงานประจำเดือนมกราคม 2563 จากระบบ GFMIS [ 13 ก.พ. 2563 ]     
สพ0023.3/ว2710 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]     
สพ 0023.5/ว352 การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธรณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ  [ 11 ก.พ. 2563 ]     
สพ 0023.3/ว2655 ขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2563  [ 11 ก.พ. 2563 ]     
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]     
สพ 0023.3/ว2680 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  [ 11 ก.พ. 2563 ]     
สพ 0023.3/ว2654 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทอลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ.2562  [ 11 ก.พ. 2563 ]     
สพ 0023.3/ว2656 ขอส่งข้อมูลระดับน้ำกักเก็บ ขอบเขตพื้นที่ลุ่มต่ำ 12 ทุ่ง และทุ่งบางระกำ  [ 11 ก.พ. 2563 ]     
สพ 0023.3/ว 379 การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน  [ 7 ก.พ. 2563 ]   
สพ 0023.3/ว 2660 การตรวจสอบการดำเนินโครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนของ อปท. [ 7 ก.พ. 2563 ]   
 
 
 


จ้างเหมาบริการ (กองคลัง) ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการ (กองคลัง) ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในก [ 2 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บว 9301 สุพรรณบุรี โดยว [ 14 พ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพา [ 14 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในก [ 1 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบระมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานทั่วไป (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 9 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการคัดลอกข้อมูลที่ดิน สำรวจภาคสนามบันทึกเจ้าของทรัพย์สินและนำเข้าข้อม [ 4 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานทั่วไป (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานทั่วไป (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2562 ]

 
 
 
 
 
 
แผนที่สังเขป อบต.ยุ้งทะลาย
วัดโบสถ์วิทยาคาร
วัดใหม่สิทธาวาส
 
 
 
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว0916  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว407  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว440  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว444  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 11 - 20 กยผ. มท 0815.4/ว12  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเรื่องการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัล โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน (Platform Based Management : PBM) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว442  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน สน.คท. มท 0808.2/ว394  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว0924  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว417 [คู่มือการกรอกข้อมูล]  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กค. มท 0803.3./ว419  [ 13 ก.พ. 2563 ]
กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว421  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว420  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว399  [ 13 ก.พ. 2563 ]
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กยผ. มท 0815.4/ว410  [ 12 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งรวมข้อมูลการตอบข้อหารือด้านการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (ANSWER BOX) สน.บถ. มท 0809.4/ว347 [Answer box] [คู่มือเลื่อนเงินเดือน]  [ 11 ก.พ. 2563 ]
ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว372  [ 11 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน ตบ. มท 0805.2/ว384  [ 11 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) สน.คท. มท 0808.2/ว385  [ 11 ก.พ. 2563 ]
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Exter (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 3583  ตอบ 6  
ข้อมูลบริบททั่วไปของตำบลยุ้งทะลาย (4 มี.ค. 2562)    อ่าน 720  ตอบ 2  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (10 ต.ค. 2561)    อ่าน 458  ตอบ 1  
 
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ยุ้งทะลาย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
  การส่งเสริมด้านสาธารณะสุข
  การให้บริการประชาชน
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร :
 
 
เริ่มนับ วันที่ 15 ก.พ. 2555
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐ โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ โทรสาร : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ ต่อ ๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย
จำนวนผู้เข้าชม 2,679,559 เริ่มนับ 15 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10