คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่นเพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  
 

       ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)  เมื่อวันที่  28 ตุลาคม 2559 ไปแล้ว  นั้น
เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น  ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม แก้ไข โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 15.12 น. โดย คุณ เบญจวรรณ แซ่บุญ

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์© องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ โทรสาร : ๐๓๕-๔๕๙๖๐๑ ต่อ ๐
จำนวนผู้เข้าชม 1,646,747 เริ่มนับ 15 ก.พ. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com