ท่านต้องการให้ อบต.ยุ้งทะลาย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การคมนาคม ( 0 )
0.00%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 3 )
3.66%
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ( 70 )
85.37%
การส่งเสริมด้านสาธารณะสุข ( 4 )
4.88%
การให้บริการประชาชน ( 5 )
6.10%